Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo đánh giá về thực trạng công tác sáng kiến và các giải pháp nâng cao sáng kiến cải tiến cấp cơ sở

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Báo cáo đánh giá về thực trạng công tác sáng kiến và các giải pháp nâng cao sáng kiến cải tiến cấp cơ sở

I. Đánh giá chung:

- Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành điều lệ sáng kiến; hướng dẫn số 212/SKHCN-SHTT ngày 11/9/2012 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam. Trong những năm qua, hoạt động sáng kiến trong ngành Giao thông vận tải đã được lãnh đạo Sở, các phòng ban, đơn vị, cá nhân quan tâm, tích cực triển khai, phổ biến, hưởng ứng. Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn về công tác sáng kiến cho các đơn vị, cá nhân trong ngành (văn bản số 467/SGTVT-KHKT ngày 25/5/2011), tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các phòng ban, đơn vị trong ngành.

a. Kết quả đạt được: Từ phong trào phát huy sáng kiến, đã có nhiều sáng kiến được áp dụng vào trong các lĩnh vực như: Lĩnh vực quản lý nhà nước, lĩnh vực sự nghiệp đã đem lại các hiệu quả nhất định trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ví dụ một số sáng kiến đã được áp dụng mang lại lợi ích thiết thực:

* Lĩnh vực Quản lý nhà nước:

-  Sáng kiến về công tác quản lý để hạn chế xe quá tải, quá khổ trên các tuyến đường tỉnh Hà Nam: Đã hạn chế được phần nào xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường tỉnh Hà Nam, hạn chế hư hỏng mặt đường.

- Sáng kiến về giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ: Đã nâng cao hơn chất lượng các phương tiện cơ giới đường bộ.

- Sáng kiến thực hiện thí điểm phân làn các phương tiện giao thông trên QL21 đoạn Km110+500-Km118+850: Làm giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường, phương tiện giao thông trên tuyến đi lại thuận tiện.

* Lĩnh vực Sự nghiệp:

- Sáng kiến về giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả tại dự án QL1A đoạn Phủ Lý - cầu Đoan Vĩ: Đã đẩy nhanh hơn tiến độ GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ cả dự án, giảm chi phí đầu tư.

- Sáng kiến về phân tích khối lượng tiêu hao theo các hạng mục công việc trong hợp đồng - Giải pháp nâng cao tính chính xác, hiệu quả trong công tác lập, kiểm soát dự toán chi phí xây dựng bổ sung theo phương pháp bù trừ trực tiếp: Đã nâng cao tính chính xác và rút ngắn thời gian lập cũng như kiểm tra dự toán bổ sung.

- Sáng kiến về giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nghiệm thu chất lượng công trình: Góp phần nâng cao chất lượng các công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư.

- Sáng kiến về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch.

b. Tồn tại: Thực tế còn có đơn vị, cá nhân chưa quan tâm đúng mực, chưa tích cực hưởng ứng, chưa hiểu đúng, hiểu rõ thế nào là sáng kiến và thủ tục xét, công nhận sáng kiến; vì vậy hàng năm số lượng đăng ký, được xét công nhận sáng kiến còn ít cả về số lượng, chất lượng, chưa đa dạng các lĩnh vực, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và phong trào thi đua khen thưởng của ngành.

Từ thực trạng nêu trên, để phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong ngành, phục vụ tốt các hoạt động của ngành và đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng của Sở; vấn đề đặt ra là chúng ta phải hiểu đúng, hiểu rõ các khái niệm, nguyên tắc xét, công nhận sáng kiến, các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, vận động của các đơn vị.

II. Nội dung công tác sáng kiến.

1. Khái niệm chung: Sáng kiến là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) có tính mới, có khả năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực hơn khi sử dụng giải pháp đó.

Điều kiện để công nhận sáng kiến:

a. Sáng kiến cấp Sở (được Sở công nhận) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau trong phạm vi Sở:

- Có tính mới;

- Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử;

- Có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

b. Sáng kiến được coi là mới đối với Sở nếu tính đến trước ngày tác giả sáng kiến nộp đơn đăng ký sáng kiến hoặc áp dụng sáng kiến, sáng kiến đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau trong phạm vi Sở:

- Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước;

- Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;

- Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;

- Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

c. Sáng kiến được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nếu việc áp dụng sáng kiến đó có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (nâng cao năng suất lao động; rút ngắn thời gian thực hiện; giảm chi phí quản lý, đầu tư; nâng cao chất lượng công trình; nâng cao hiệu quả kỹ thuật...), hoặc lợi ích xã hội (nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khoẻ...), hoặc hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ của Sở, của các phòng, ban, đơn vị, các cá nhân hơn so với trước khi áp dụng.

d. Các đối tượng sau đây không được công nhận là sáng kiến:

- Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội;

- Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

2. Phân loại sáng kiến theo các lĩnh vực:

a. Quản lý nhà nước:

- Là giải pháp tổ chức (sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực, phương tiện làm việc, hồ sơ…), chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công việc trong hoạt động quản lý hành chính, sự nghiệp, quản lý quy hoạch, hạ tầng giao thông, vận tải, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

- Là giải pháp thực hiện thao tác nghiệp vụ trong hoạt động quản lý hành chính, sự nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đó có:

+ Giải pháp thực hiện các thủ tục hành chính (tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu…);

+ Giải pháp phối hợp, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Sở để thực hiện các nhiệm vụ;

+ Giải pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý chuyên ngành, thanh tra hành chính;

+ Giải pháp để kiểm tra, kiểm soát, thẩm định, quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính;

b. Sự nghiệp:

- Là giải pháp kiểm soát hồ sơ thiết kế, dự toán, tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công…; nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Là giải pháp giám định, kiểm định các phương tiện giao thông vận tải;

- Là giải pháp tuyên truyền, đào tạo (giảng dạy, huấn luyện), sát hạch;

- Là các giải pháp kỹ thuật mang lại lợi ích như rút ngắn thời gian thực hiện, tăng hiệu quả (giải pháp thi công, khảo sát thiết kế, thí nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng bảo trì, sửa chữa hạ tầng giao thông…).

c. Sản xuất kinh doanh:

          Là các giải pháp đem lại lợi ích thiết thực dưới dạng vật, chất (vật liệu, nguyên liệu, dụng cụ, máy móc, thiết bị); năng lực, chất lượng vận tải hành khách, hàng hóa; doanh thu, lợi nhuận; chất lượng các dịch vụ.

III. Giải pháp nâng cao sáng kiến cải tiến:

1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền:

- Quán triệt, phổ biến các Nghị định; quy định; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác sáng kiến đến các phòng ban, đơn vị, các nhân.

- Tuyên truyền, phổ biến để các đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hiệu quả của các sáng kiên đem lại.

- Tuyên truyền, phổ biến để các đơn vị, cá nhân  hiểu đúng, hiểu rõ thế nào là sáng kiến và thủ tục xét, công nhận sáng kiến.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động sáng kiến. Cụ thể:

a. Đối với Hội đồng Khoa học công nghệ Sở:

Có trách nhiệm tham mưu cho giám đốc Sở xét công nhận sáng kiến (trên cơ sở điều kiện để công nhận sáng kiến) và tổ chức thẩm tra, xác minh các sáng kiến của các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch hàng năm của Sở.

b. Đối với thủ trưởng các phòng ban đơn vị:

- Có trách nhiệm, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tích cực tham gia vào công tác sáng kiến cải tiến.

- Có trách nhiệm xem xét đơn đề nghị công nhận sáng kiến, hỗ trợ tác giả sáng kiến của đơn vị mình hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến; gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến tới Phòng KHKT là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến của Sở.

- Có trách nhiệm tổng hợp đánh giá hiệu quả áp dụng sáng kiến tại đơn vị, cùng với Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị có biện pháp động viên, hỗ trợ, cấp thù lao, khen thưởng đối với các tác giả sáng kiến trong đơn vị mình quản lý.

c. Đối với các cá nhân, cán bộ công chức viên chức, người lao động.:

- Cần tích cực hưởng ứng tham gia phong trào sáng kiến của Sở.

- Khi có sáng kiến, cần đăng ký, đề nghị công nhận sáng kiến bằng cách gửi đơn đề nghị công nhận sáng kiến (theo mẫu) tới các đơn vị trực thuộc Sở nơi mình công tác tổng hợp, đề nghị xét công nhận sáng kiến.