Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành

1. Dự án cải tạo, nâng cấp QL21A Km98÷Km106; Km110÷Km118+229; Km118+229÷Km120+725

- Tên dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp QL21A Km98÷Km106; Km110÷Km118+229; Km118+229÷Km120+725

- Mục tiêu chính: Cải tạo nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng, Bnền 12-15m, Bmặt 11-15m

- Thời gian thực hiện: 1997-2006

- Tổng mức đầu tư: 240,57 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2006 hiện nay đang khai thác tốt góp phần đảm bảo ATGT trên QL21A và phát triển kinh tế XH của tỉnh và khu vực.

2. Dự án xây dựng cầu Châu Sơn       

- Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Châu Sơn

- Mục tiêu chính: Cầu vĩnh cửu BTCT&BTDƯL, tải trọng H30-XB80, Lcầu 218,8m, Bmặt 16m, nhịp 33m

- Thời gian thực hiện: 2000-2002

- Tổng mức đầu tư: 48 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2002 hiện nay đang khai thác tốt góp phần đảm bảo ATGT kết nối 2 bờ sông Đáy tạo đà phát triển công nghiệp của và khu vực.

3. Dự án xây dựng 5 cầu yếu trên QL 21A

- Tên dự án: Dự án xây dựng 5 cầu yếu trên QL 21A

- Mục tiêu chính: Cầu vĩnh cửu BTCT&BTDƯL, tải trọng H30-XB80, Lcầu 117,2m, Bmặt 12, nhịp giản đơn.

- Thời gian thực hiện: 2000-2003

- Tổng mức đầu tư: 12,442 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2003 hiện nay đang khai thác tốt góp phần góp phần khai thác và đảm bảo ATGT trên QL21A

4. Dự án XD cầu Câu Tử

- Tên dự án: Dự án XD cầu Câu Tử

- Mục tiêu chính: Cầu vĩnh cửu BTCT&BTDƯL, tải trọng H30-XB80, Lcầu 117,2m, Bmặt 9m, nhịp 3x33m.

- Thời gian thực hiện: 2001-2004

- Tổng mức đầu tư: 12 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2004 hiện nay đang khai thác tốt góp phần góp phần khai thác và đảm bảo ATGT trên QL.37B

5. Dự án XD cầu Bồng Lạng

- Tên dự án: Dự án XD cầu Bồng Lạng

- Mục tiêu chính: Cầu vĩnh cửu BTCT&BTDƯL, tải trọng H30-XB80, Lcầu 212,2m, Bmặt 9m, nhịp 6x33m.

- Thời gian thực hiện: 2001-2004

- Tổng mức đầu tư: 41,97 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2004 hiện nay đang khai thác tốt góp phần góp phần khai thác và đảm bảo ATGT trên ĐT.495B

6. Dự án  xây dựng  cầu Khả Phong

- Tên dự án: Dự án  xây dựng  cầu Khả Phong

- Mục tiêu chính: Cầu vĩnh cửu BTCT&BTDƯL, tải trọng H30-XB80, Lcầu 234,7m, Bmặt 10m, nhịp 7x33m.

- Thời gian thực hiện: 2001-2004

- Tổng mức đầu tư: 34,4 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2004 hiện nay đang khai thác tốt góp phần góp phần khai thác và đảm bảo ATGT trên ĐT.495B

7. Dự án xây dựng cầu Cấm Sơn

- Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Cấm Sơn

- Mục tiêu chính: Cầu bán vĩnh cửu dạng cầu treo dây văng, Lcầu 128m

- Thời gian thực hiện: 2003-2008

- Tổng mức đầu tư: 9,159 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2008 hiện nay đang khai thác tốt kết nối giao thông từ QL.21 đến Khu du lịch chùa Bà Đanh

8. Dự án xây dựng nút giao thông Hồng Phú

- Tên dự án: Dự án xây dựng nút giao thông Hồng Phú

- Mục tiêu chính: Tận dụng đường hiện tại mở rộng Bnền 60m, B mặt46m, Bhè 6m, giải phân cách 2-24m

- Thời gian thực hiện: 2003-2005

- Tổng mức đầu tư: 7,396 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2005 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT tại nút giao thông Hồng Phú

9. Dự án xây dựng cầu Kiện Khê

- Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Kiện Khê

- Mục tiêu chính: Cầu vĩnh cửu BTCT&BTDƯL, tải trọng H30-XB80, Lcầu 223,3m

- Thời gian thực hiện: 2005-2008

- Tổng mức đầu tư: 64,65 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2008 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo vận chuyển vật liệu mỏ và phát triển công nghiệp tỉnh.

10. Dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB

- Tên dự án: Dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB

- Mục tiêu chính: Các tuyến ĐT491,DT9715(DH01), ĐT9718(ĐH10), Tuyến nội thị

- Thời gian thực hiện: 2005-2008

- Tổng mức đầu tư: 117,203 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2008 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT cho các tuyến ĐT491,DT9715(DH01), ĐT9718(ĐH10), Tuyến nội thị.

11. Dự án nút giao Đồng Văn

- Tên dự án: Dự án nút giao Đồng Văn

- Mục tiêu chính: XD cầu vượt trục thông theo hướng QL38, kết nối QL1A với QL38 bằng 2 nhánh cầu cạn.

- Thời gian thực hiện: 2007-2009

- Tổng mức đầu tư: 785,166 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2009 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT kết nối QL38 và QL1A

12. Dự án  xây dựng cầu Mai Xá (Lý Nhân)

- Tên dự án: Dự án  xây dựng cầu Mai Xá (Lý Nhân)

- Mục tiêu chính: Tải trọng HL 93, bề rộng 9, dài 19m, người đi bộ 300kg/m2

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành 1/2008

- Tổng mức đầu tư: 2,941 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2008 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT tuyến QL38B 

13. Dự án nâng cấp ĐT497

- Tên dự án: Dự án nâng cấp ĐT497

- Mục tiêu chính: Đường cấp 4 đồng bằng dài 21 Km, Bmặt 7m, Bnền 9m

- Thời gian thực hiện: 2007-2010

- Tổng mức đầu tư: 174 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2010 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT tuyến ĐT.497 

14. Dự án nâng cấp ĐT492

- Tên dự án: Dự án nâng cấp ĐT492

- Mục tiêu chính: Đường cấp 4 đồng bằng dài 23 Km, Bmặt 7m, Bnền 9m

- Thời gian thực hiện: 2007-2010

- Tổng mức đầu tư: 205 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2010 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT tuyến ĐT.492 

15. Dự án nâng cấp hệ thống giao thông vùng phân lũ

- Tên dự án: Dự án nâng cấp hệ thống giao thông vùng phân lũ

- Mục tiêu chính: Đường cấp kỹ thuật 60 đoạn qua khu dân cư mở rộng theo qquy hoach đường đô thị, Bnền 12- 27m, Bmặt 11m, Blề 2x0,5

- Thời gian thực hiện: 2004-2011

- Tổng mức đầu tư: 519,1 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2011 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo hệ thống giao thông vùng phân lũ

16. Tiểu Dự án mở rộng QL1A Km213+240 ÷ Km216; Km233+600 ÷ Km235+885

- Tên dự án: Tiểu Dự án mở rộng QL1A Km213+240 ÷ Km216; Km233+600 ÷ Km235+885

- Mục tiêu chính: Mở rộng từ 2 làn xe thành 4 làn xe; tốc độ thiết kế 80Km/giờ, Bnền 20m, Bmặt 19m có dải phân cách giữa.

- Thời gian thực hiện: 2009-2010

- Tổng mức đầu tư: 148,005 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2010 hiện nay đang khai thác tốt đảm ATGT trên QL.1A

17. Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A (Phủ Lý - Đoan Vỹ)

- Tên dự án: Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A (Phủ Lý - Đoan Vỹ)

- Mục tiêu chính: Mở rộng từ 2 làn xe thành 4 làn tốc độ thiết kế 80Km/giờ, Bnền 20m, Bmặt 19m có dải phân cách giữa.

- Thời gian thực hiện: 2009-2011

- Tổng mức đầu tư: 464,556 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2012 hiện nay đang khai thác tốt góp phần đảm bảo ATGT trên QL1 và phát triển kinh tế XH của tỉnh và khu vực.

18. Dự án xây dựng Bến xe trung tâm tỉnh

- Tên dự án: Dự án xây dựng Bến xe trung tâm tỉnh

- Mục tiêu chính: XD bến xe loại1 trên khu đất rộng1,7ha trên trục đường 42m.

- Thời gian thực hiện: 2010-2012

- Tổng mức đầu tư: 22 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2012 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo trung chuyển, lưu đỗ, vận chuyển hành khách và hàng hóa

19. Dự án xây dựng Trung tâm Đăng kiểm PTCGVT

- Tên dự án: Dự án xây dựng Trung tâm Đăng kiểm PTCGVT

- Mục tiêu chính: Giai đoạn 1: 6000m2 xây dựng; 2 dây truyền kiểm định

- Thời gian thực hiện: 2010-2012

- Tổng mức đầu tư: 13,143 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2012 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo đăng kiểm các phương tiện vận tải.

20. Dự án xây dựng cầu Không

- Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Không

- Mục tiêu chính: Công trình giao thông cấp IV, diện tích 515m2, rộng 9m, dài 25,5m

- Thời gian thực hiện: 3/2011-12/2011

- Tổng mức đầu tư: 8,4 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2011 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT trên tuyến ĐT491.

21. Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km128+500÷Km137+500 QL.37B tỉnh Hà Nam

- Tên dự án: Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km128+500÷Km137+500 QL.37B tỉnh Hà Nam

- Mục tiêu chính: Chiều dài sửa chữa L=9km, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, các vị trí cao su, ổ gà, gia cố lề đường; Bmặt 5,5m, , Bnền 6.5m, Blề 1m

- Thời gian thực hiện: 2014-2014

- Tổng mức đầu tư: 30 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2014 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT trên tuyến QL.37B.

​22. Dự án ĐTXD công trình cải tạo đường ĐT495B đoạn từ ngã ba Đại Vượng đến QL1A (Thanh Liêm)

- Tên dự án: Dự án ĐTXD công trình cải tạo đường ĐT495B đoạn từ ngã ba Đại Vượng đến QL1A (Thanh Liêm)

- Mục tiêu chính: Chiều dài L= 3 km, B nền = 7,5km, Bmặt = 5,5, đường cấp IV đồng bằng.

- Thời gian thực hiện: 9/2013-4/2014

- Tổng mức đầu tư: 12,868 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2014 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT trên tuyến ĐT.495, tạo kết nối, vận chuyển hàng hóa, phương tiện từ ngã ba Đại Vượng kết nối với QL.1A địa phận huyện Thanh Liêm.

 23. Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên QL38 đoạn km72+548 - km84+206

- Tên dự án: Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên QL38 đoạn km72+548 - km84+206

- Mục tiêu chính: Chiều dài sửa chữa L=10,383km, sửa chữa cục bộ hư hỏng nền, mặt đường bằng bê tông nhựa hạt trung

- Thời gian thực hiện: 2014-2015

- Tổng mức đầu tư: 75,126 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2014 hiện nay đang khai thác tốt đảm bảo ATGT trên tuyến ĐT.495, tạo kết nối, vận chuyển hàng hóa, phương tiện từ ngã ba Đại Vượng kết nối với QL.1A địa phận huyện Thanh Liêm.

24. Dự án cầu Phù Vân

- Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Phù Vân thành phố Phủ Lý.

- Mục tiêu chính: Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phủ Lý nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung.

- Thời gian thực hiện: 2009-2015.

- Tổng mức đầu tư: 284,38 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Đến nay hoàn thành phần cầu chính, cơ bản thi công xong phần đường đầu cầu.

 25. Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT492  Km0-Km12 và nhánh nối từ ĐT492 đến bến xe Hòa Mạc -QL38.

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT492 đoạn Km0-Km12 và nhánh nối từ ĐT492 đến bến xe Hòa Mạc -QL38.

- Mục tiêu chính: Đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm kết nối giao thông toàn tuyến, nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Duy Tiên và huyện Lý Nhân.

- Loại dự án: Dự án nhóm B.

- Thời gian thực hiện: 2010-2016.

- Tổng mức đầu tư: 352,76 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Đến nay đã thi công xong nền đường đoạn nhánh nối, xong toàn bộ cầu Hợp Lý.

 26. Dự án đường vành đai thành phố Phủ Lý:

- Tên dự án: Xây dựng đường vành đai thành phố Phủ Lý nối với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Mục tiêu chính: Hoàn thành mạng lưới giao thông của tỉnh và khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Loại dự án: Dự án nhóm B.

- Thời gian thực hiện: 2005-2015.

Tổng mức đầu tư: 555,7tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Dã bàn giao đưa vào sử dụng

 27. Dự án xây dựng tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn Đồng Văn - Phủ Lý.

- Tên dự án: Xây dựng tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn Đồng Văn - Phủ Lý.

- Mục tiêu chính: Đảm bảo ổn định công trình, nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam nói riêng và khu vực nói chung.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2014-2016.

- Tổng mức đầu tư: 2.046 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng

28. Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL38B đoạn Km48+575-Km56+475:

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng QL38B đoạn Km48+575-Km56+475 tỉnh Hà Nam.

- Mục tiêu chính: Nâng cấp mở rộng QL.38B đoạn Km48+575-Km56+475 với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, 2 làn xe đẻ đồng bộ về quy mô, tiêu chuẩn của toàn tuyến QL.38B trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nâng cao năng lực thông hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2012-2017.

- Tổng mức đầu tư: 311tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 7/2018.

29. Dự án nâng cấp, cải tạo nút giao giữa QL38 với QL1A và đường sắt Bắc Nam (Nút giao Đồng Văn):

- Tên dự án: Dự án nâng cấp, cải tạo nút giao giữa QL38 với QL1A và đường sắt Bắc Nam (Nút giao Đồng Văn).

- Mục tiêu chính: Kết nối giao thông giữa QL1A và QL.38 hạn chế sung đột giao thông nhằm đảm bảo ATGT và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2012-2019.

- Tổng mức đầu tư: 1.191,677 tỷ đồng.

- Tình trạng dự án: Đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 9/2019.​


   

 


Phòng QLCLCTGT
Tin liên quan