Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Ngày 22/12/2017, Sở GTVT Hà Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung kế hoạch số 3600/KH-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính năm 2018 của Tỉnh.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển Ngành GTVT, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội của tỉnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT Hà Nam. Nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa; triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể của các phòng, cá nhân trong công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính…

Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Xem chi tiết kế hoạch: 1982.signed.pdf 1982 pl.pdf