Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở GTVT Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở GTVT Hà Nam

           Ngày 16/01/2017, Sở GTVT Hà Nam ban hành Kế hoạch số 70/KH-SGTVT về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở GTVT Hà Nam. Theo đó, với mục tiêu nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong Ngành; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2018 đã đề ra; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm đem lại hiệu quả cao; Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiện chi phí. Đồng thời tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện. Trong năm 2018, tập trung tuyên truyền cải cách hành chính trên hai nội dung chính: Tuyền truyền cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đồng thời đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở.

       Xem nội dung chi tiết: 70.signed(1).pdf