Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tháng 4, 5, 6, 7, 8,...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chấn chỉnh, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2021
         Căn cứ dữ liệu trích xuất trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2021. Sở GTVT Hà Nam yêu cầu: 1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn căn cứ phương tiện của đơn vị vi phạm về tốc độ, về thời gian làm việc của lái xe, về truyền dữ liệu (có phụ lục đính kèm), tổ chức rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị. Báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm, trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu yêu cầu báo cáo, nộp kèm theo phù hiệu) về Sở GTVT Hà Nam trước ngày 25/11/2021.
         Danh sách phương tiện vi phạm về tốc độ, về thời gian làm việc của lái xe, về truyền dữ liệu​: