Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tháng 6 năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Chấn chỉnh, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tháng 6 năm 2022
       Căn cứ dữ liệu trích xuất trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tháng 5 năm 2022Sở GTVT Hà Nam yêu cầu: Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn: Căn cứ phương tiện của đơn vị vi phạm về tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị. Báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo, nộp kèm theo phù hiệu) về Sở GTVT Hà Nam trước ngày 17/8/2022. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình: Thực hiện việc cảnh báo đến các đối tác là đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm không thực hiện đúng các quy định truyền dẫn dữ liệu (theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015). Tổng hợp danh sách đơn vị vận tải (kèm theo danh sách phương tiện) đã thực hiện cảnh báo về việc không truyền dẫn dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đúng quy định, gửi về Sở GTVT Hà Nam trước ngày 20/8/2022 để thực hiện việc xử lý vi phạm có liên quan.
       Nội dung văn bản: 1237.pdf