Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Chương trình phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021
Sở GTVT Hà Nam vừa phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021.
         Theo đó với mục tiêu:  Tăng cường sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các phòng chuyên môn, đơn vị trong toàn ngành; các hoạt động đều hướng tới lợi ích của người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo công chức viên chức, người lao động tham gia vào các phong trào thi đua; tạo động lực phấn đấu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đại hội XIII của Đảng…, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị, các cấp công đoàn và của toàn Ngành, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội của địa phương. Đổi mới về chất các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, tập trung cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin chuyển đổi số. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Các phong trào thi đua gắn với thực hiện vụ chính trị, đồng thời thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương “người tốt, việc tốt”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa công sở văn minh; Sở GTVT phát động thi đua với chủ đề thi đua chung của toàn ngành năm 2021 là: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi nghị quyết và kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh về phát triển Giao thông vận tải, góp phần phát triển kinh tế- xã hội năm 2021”.
         Nội dung ch][ng trình: 2063.pdf