Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn về triển khai kế hoạch của Ủy ban An toàn  giao  thông Quốc gia về tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020.
       Theo đó, Sở GTVT Hà Nam đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn​ tích cực tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020 đến toàn lái xe đơn vị theo kế hoạch của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia đồng thời căn cứ thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020 (theo Quyết định số 285/QĐ-UBATGTQG ngày 07/9/2020) của Ủy ban ATGT Quốc gia, các đơn vị kinh doanh vận tải lập 03 hồ sơ đề nghị khen thưởng cho doanh nghiệp và lái xe (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm Kế hoạch 284/KHUBATGTQG) gửi trực tiếp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam trước ngày 10/11/2020 để kiểm tra và xác nhận. Sau đó đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp về Ban Tổ chức trước 17 giờ ngày 20/11/2020, các hồ sơ gửi đến sau mốc thời gian trên sẽ không được xem xét.​
     Văn bản của Sở: 1551.pdf
     Quyết định về thể lệ giải thưởng: 285 UBATGTQG1.pdf