Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
Sở GTVT Hà Nam vừa có băn chỉ đọa các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.
      Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, người tham gia vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 
     - Thực hiện nghiêm hướng dẫn, quy định của Chính phủ, các Bộ, nghành liên quan để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống đường thủy nội địa hiệu quả; phải có phương án tổ chức lao động, sinh hoạt phù hợp để đảm bảo thức hiện nghiêm ‘‘Nguyên tắc 5K’’ ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 
     - Triển khai thực hiện nội dung Văn bản số 8585/BGTVT-VT của Bộ GTVT  hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia vận tải hàng hóa, đặc biệt là nông sản trên các tuyến thủy nội địa bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
      Nội dung văn bản: 1541.pdf