Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Đôn đốc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị vận tải trên địa bàn và Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam đôn đốc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
        Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phòng chống dịch Covid-19 tránh ùn tắc tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19; Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam; Các đơn vị vận tải trên địa bàn: 
       - Tích cực thông báo, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1570/QĐBGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (sao gửi kèm theo công văn này) 
      - Tích cực thông báo, tuyên truyền sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn (thay cho phầm mềm có địa chỉ www.luongxanh.drvn. gov.vn hoặc ứng dụng luồng xanh) theo các Văn bản hướng dẫn số 1455/SGTVTQLVT-PTNL ngày 26/8/2021 về việc triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa; Văn bản số 1469/SGTVTQLVT-PTNL, ngày 27/8/2021 của Sở GTVT Hà Nam về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa​
     - Tuyên truyền cho lái xe và người đi cùng có thể khai báo di chuyển nội địa phòng chống dịch Covid-19 theo phần mềm suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để phục vụ kiểm soát tại chốt nhanh chóng, giảm ùn tắc và góp phần phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh được hiệu quả.
       Nội dung văn bản: 1522.pdf  1455.pdf  1469.pdf