Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế, phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19 và thực hiện...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế, phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19 và thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn về thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế, phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19.
        Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị: 
         - Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27/4/2021 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid- 19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế.
        - Theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 và đề xuất những kiến nghị, giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
       -   Nghiên cứu, triển khai, phổ biến bằng nhiều hình thức nội dung Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19 theo Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế​.
       Nội dung văn bản chỉ đạo: 923.pdf
       Quyết định 2666/QĐ-BYT: 53261signed.pdf