Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở GTVT Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở GTVT Hà Nam
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở.
      Theo đó, nhằm iếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính (CCHC) và các quyết định, đề án, kế hoạch triển khai của UBND tỉnh,đảm bảo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra đồng thời đổi mới, sắp xếp tổchức bộ máy của Sở tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo quy định của UBND tỉnh: trên 90% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 3, 4; giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định của các cấp trong tỉnh; 100% TTHC được giải quyết theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông (trừ các TTHC tại Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT) Sở đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể đối với 07 nội dung CCHC theo quy định và các nội dung triển khai thực hiện.
    Nội dung kế hoạch: 2045.pdf