Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Sở G...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Sở GTVT Hà Nam năm 2020 và những năm tiếp theo
         Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các phòng chuyên môn, đơn vị, CCVC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và phục vụ nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực canh tranh của Ngành GTVT, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; Sở GTVT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết với 6 nội dung phù hợp với tình hình thực tế.
      Nội dung chi tiết: 917.pdf