Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2020 và những năm tiếp theo

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2020 và những năm tiếp theo
Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các  phòng chuyên  môn, đơn vị, CCVC trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực canh tranh của ngành GTVT, tạo môi trường thuận lợi,thu hút đầu tưtrong lĩnh vực GTVT, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Sở GTVT Hà Nam xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2020 và những năm tiếp theo.
    Theo đó, sở xây dựng 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các chỉ số cơ bản, nâng cao Hiệu quả quản trị và Hành chính công của Ngành: Công tác chỉ đạo điều hành​; tăng cường sự tham gia công chức, viên chức, nhân viên và của nhân dân đối với các hoạt động cộng đồng; thực hiện tốt việc công khai,minh bạch đối với các nội dung theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm với người dân; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; cải thiện chất lượng các dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử. 
   Nội dung kế hoạch: 
NTăng cường sự tham gia của công chức, viên chức, nhân viên và của nhân dân đối với các hoạt động tại cộng đồng​hiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các chỉ scơ bản, nâng cao Hiệu quả quản trị và Hành chính công của Ngành.1. Công tác chỉ đạo điều hành: