Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của sở GTVT Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của sở GTVT Hà Nam
Nhằm kịp thời phát hiện những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; các TTHC rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
      Nội dung kế hoạch: 18.pdf