Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp văn bản số 1611/2020 /CVNMHANAM ngày 16/11/2020 của Chi nhánh công ty TNHH TM & DL Nguyên Minh tại Hà Nam

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Phúc đáp văn bản số 1611/2020 /CVNMHANAM ngày 16/11/2020 của Chi nhánh công ty TNHH TM & DL Nguyên Minh tại Hà Nam
Ngày 14/12/2020, Sở GTVT Hà Nam phúc đáp văn bản số 1611/2020 /CVNMHANAM ngày 16/11/2020  của Chi nhánhcông ty TNHH TM&DL Nguyên Minh tại Hà Nam về việc trả lời cho doanh nghiệp có được áp dụng công nghệ vào quản lý đối với loại hình kinh doanh vận tải bằng xe hợp đồng.
       Theo đó, Sở GTVT có ý kiến như sau:
       1. Việc áp dụng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồngáp dụng hình thức hợp đồng điện tử đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 10/2020/NĐ -CPngày  17/01/2020của Chính phủquy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.
       2. Trong quá trình thực hiện, đề nghị đơn vị thực hiệntheo đúng các quy định hiện hành, trong đó lưu ý một số điểm sau:-Thực hiện các quy định về vận tải hành khách theo hợp đồng quy định tại Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ -CPngày 17/01/2020của Chính phủ.-Quy định chi tiết đối với xe ô tô, quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tại Điều 43, Điều 44, Điều 45 Thông tưsố12/2020/TT-BGTVTngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải; quy định về công tác đảm bảo ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải được cụ thể tại khoản 3 Điều 11Nghị định số 10/2020/NĐ -CPngày 17/01/2020của Chính phủ;lắp camera đối với xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể  cả  người  lái) trở  lên thực  hiện  theo  khoản  2Điều  13  Nghị  định  số 10/2020/NĐ -CPngày 17/01/2020của Chính phủ.-Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 9 chỗ ngồi (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất) theo điểm đ khoản 1 Điều 13Nghị định số 10/2020/NĐ -CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.
       3. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơnvị để phục vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm​.
        Nội dung văn bản: 1946.pdf