Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp Văn bản số 73/CV-TL ngày 09/09/2021 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Thanh Liêm.

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Phúc đáp Văn bản số 73/CV-TL ngày 09/09/2021 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Thanh Liêm.
      Sở GTVT Hà Nam nhận được Văn bản số 73/CV-TL ngày 09/09/2021 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Thanh Liêm đề nghị thỏa thuận đấu nối giao thông ĐT.495 kèm theo hồ sơ thỏa thuận đấu nối giao thông do công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Thành Đông lập. 
      Sau khi xem xét Sở Giao thông vận tải có ý kiến sau: 
     1. Với các tài liệu nhận được, Sở Giao thông vận tải chưa có đủ cơ sở để xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Quý công ty. 
     2. Để có sơ sở xem xét thỏa thuận vị trí đấu nối vào ĐT.495 theo đề nghị của Quý công ty, Sở GTVT Hà Nam đề nghị quý công ty cung cấp bổ sung các hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan sau: 
      - Các bản vẽ quy hoạch giao thông của dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 23/11/2019 của UBND tỉnh Hà Nam. 
     - Thông tin lý trình cụ thể trên tuyến ĐT.495 tại các vị trí đấu nối. 
     - Văn bản đề nghị thỏa thuận vị trí đấu nối do Nhà đầu tư ký (Nhà đầu tư được chấp thuận tại QĐ 1133/QĐ-UBND ngày 07/7/2021). 
      3. Đề nghị Quý công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh theo QĐ 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016. Chỉ được phép thi công đấu nối vào ĐT.495 khi được Sở GTVT chấp thuận kinh tế kỹ thuật nút giao và cấp phép thi công theo quy định. Sở Giao thông vận tải Hà Nam phúc đáp để công ty được biết và thực hiện./