Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính SGTVT  
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND, 867/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. Trong đó, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 02 TTHC,  thủ tục hành chính được thay thế: 05 TTHC được thay thế bằng 04 TTHC, thủ tục hành chính được bãi bỏ: 02 TTHC

Nội dung Quyết định công bố danh mục: QĐ 866 DM Giao thông 6.5.20.doc.pdf

Nội dung Quyết định công bố TTHC: QD867.pdf