Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải
Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện thủy nội địa, các bến xe khách, doanh nghiệp kinh doanh khai
thác cảng, bến thủy, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải.
       Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị: 
       - Luôn gương mẫu, tích cực trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni - lông khó phân hủy, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn,…); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai cốc, ống hút, bát, đũa nhựa,… dùng một lần tại cơ quan, đơn vị và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. 
       - Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực quản lý. 
       - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa; phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ mội trường.
        Ngoài ra, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải: Kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác đối với phương tiện thủy nội địa; kết hợp tuyên truyền, phổ biến yêu cầu kiểm soát rác thải nhựa cho đội ngũ thuyền viên trong quá trình kiểm tra phương tiện.Chủ động theo rõi, đề xuất bổ sung quy định kỹ thuật về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải nhựa từ hoạt động của phương tiện thủy nội địa và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng, bến thủy nội địa: Thực hiện nghiêm quy định về thu gom, chuyển giao, xử lý chất thải từ hoạt động khai thác bến, phương tiện thủy nội địa ra, vào neo đậu tại bến. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa tại bến theo quy định; bố trí thiết bị lưu chứa và điểm tập kết rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi, chủ động thực hiện phân loại rác thải nhựa tại nguồn. Các chủ phương tiện thủy nội địa: Bảo đảm trang thiết bị và tổ chức quản lý rác thải phát sinh trong hoạt động của phương tiện thủy nội địa phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa (Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT). Chỉ đạo, kiểm tra việc thuyền trưởng, thuyền viên tổ chức thực hiện quy định về thu gom, chuyển giao xử lý rác thải phát sinh trong hoạt động của phương tiện thủy nội địa. Chủ động áp dụng các biện pháp quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng rác thải nhựa trong khai thác vận hành phương tiện thủy nội địa thuộc phạm vi sở hữu hoặc quản lý. ​
      Nội dung văn bản: 1636.pdf
Phòng QLVNTPNL