Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid- 19 trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid- 19 trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa.
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách thủy nội địa, các cơ sở Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid- 19 trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa.
      Theo đó, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị trên bám sát chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh đường thủy nội địa, tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các đơn vị, cá nhân chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay đặc biệt là công văn số 179/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 21/2/2021 của Cục ĐTNĐ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19; văn bản số 494/CĐTND-PTTV ngày 23/3/2020 và văn bản số 1623/CĐTND-PTTV ngày 13/8/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam​.
        Nội dung văn bản: 830.pdf