Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2022

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2022
       Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành và đề nghị của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc  tại Tờ trình số 446/TTr-GTXDVU ngày 20/8/2022 về việc xin bổ sung khóa sát hạch lái xe ô tô nâng hạng C lên D khóa K01. 
       Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2022 như sau: Bổ sung lớp lái xe hạng C lên D khóa K01 sát hạch cùng với các hạng B2 khóa K146, hạng B1 số tự động khóa K66 và hạng C khóa K83 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tổ chức ngày 31 tháng 8 năm 2022 tai Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện. Giao Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc phối hợp với các Trung tâm sát hạch lái xe sắp xếp, bố trí lịch sát hạch đã đăng ký và thông báo cho các học viên biết thực hiện.
       Nội dung thông báo: 1318.pdf