Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/202...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/2021 đến ngày 31/12/2021
Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách 164 phù hiệu ô tô và 33 Giấy phép kinh d.oanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/2021 đến ngày 31/12/2021.
       Theo đó, căn cứ các quy định hiện, Sở GTVT Hà Nam hông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/2021 đến ngày 31/12/2021: Thông báo 34.pdf