Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 01 năm 2021

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 01 năm 2021
     Theo đó, lịch sát hạch lái xe ô tô ngày 13/01/2021 khóa K03 và K33 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc được điều chỉnh vào ngày 14/01/2021.
     Nội dung thông báo: tb điều chỉnh SH T1.pdf