Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam
      Theo đó, theo lịch sát hạch ô tô tháng 02/2022, khoá sát hạch hạng C - K37 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam dự kiến tổ chức vào ngày 17/02/2022 tại Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện. Căn cứ đề nghị của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam tại văn bản số 16/TT-TrTC, ngày 16/02/2022; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo điều chỉnh lịch sát hạch khoá sát hạch nêu trên sang ngày 19/02/2022.
      Nội dung chi tiết: 251.pdf