Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giấy phép lái xe mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng từ ngày 01/8/2021 đến ngày 30/9/2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo Giấy phép lái xe mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng từ ngày 01/8/2021 đến ngày 30/9/2021
Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 30/9/2021 Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam cấp lại 231 giấy phép lái xe khai báo mất và thông báo danh sách 231 giấy phép mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng.
    Danh sách GPLX mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng.: 1943.pdf