Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Chi nhánh xăng dầu Hà Nam
          Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-SGTVT ngày 23/10/2018 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nam về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở GTVT Hà Nam thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ​tại Chi nhánh xăng dầu Hà Nam- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh ngày 12/11/2018. 
          Căn cứ báo của Đoàn kiểm tra ngày 12/11/2018, Chi nhánh xăng dầu Hà Nam- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh có cố gắng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quan tâm đầu tư phương tiện, nâng cao chất lượng phương tiện, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện theo quy định.​ Tuy nhiên, vẫn còn các tồn tại, hạn chế: Chưa tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người điều hành vận tải; Chưa tập huấn nghiệp vụ vận tải cho 01 lái xe theo quy định; Có lập lý lịch hành nghề lái xe tuy nhiên sơ sài chưa cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định; Có thiết lập sổ sách theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng sửa chữa phương tiện tuy nhiên chưa lập lý lịch phương tiện theo mẫu phụ lục 4 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Chưa lập phiếu kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia hoạt động vận tải theo mẫu số 02 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Chưa lập và cập nhật sổ giao nhiệm vụ vận chuyển cho lái xe (theo mẫu 01 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT); Chưa báo cáo và giao nộp kịp thời về Sở GTVT Hà Nam các phù hiệu các xe đã ngừng kinh doanh theo quy định  90T-3757, 90T-5943, 90T-5952, 90C-04211, 18N-1146, 18C-01856; Việc theo dõi xử lý lái xe qua hệ thống giám sát hành trình chưa được đơn vị quan tâm xử lý kịp thời thường xuyên; Đơn vị chưa thực hiện báo cáo định kỳ về Sở GTVT Hà Nam theo quy định.
          Sở GTVT Hà Nam yêu cầu Chi nhánh xăng dầu Hà Nam- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh​ tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên; gửi báo cáo khắc phục về Sở GTVT Hà Nam (Km số 2, đường Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trước ngày 01/12/2018; đồng thời rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về kinh doa­nh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo các quy định hiện hành; trường hợp tiếp tục vi phạm, Sở GTVT Hà Nam sẽ xem xét, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành./.
         Xem nội dung thông báo: 2079.signed.pdf
   

Phòng QLVTPTNL