Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6 năm 2021

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6 năm 2021
        Theo đó, trong tháng 6/2021 tổ chức 06 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6 năm 2021 vào các ngày 06, 12, 13, 20, 26 và 27 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xư cơ giới đường bộ Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
        Nội dung thông báo: 788.pdf