Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 7/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 7/2022
​        Theo đó, trong tháng 7/2022 Sở tổ chức 06 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 7/2022 vào các ngày 03, 10, 17 và 31 của các cơ sở đạo tạo: Trung tâm sát hạch lái xe CGĐBHN và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
        Nội dung thông báo: 978.pdf​​​