Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô tháng 01/2021

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô tháng 01/2021
Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô tháng 01/2021
      Theo đó, trong tháng 01/2021 tổ chức 06 khoá sát hạch lái xe mô tô vào cac ngày 09, 10, 17, 24 và 31 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung thông báo: 2023.pdf
Phòng QLVNTPNL