Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 14/7/2021, Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải và các Bến xe khách trên địa bàn tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 trong hoạt động vận tải đường bộ.
       Theo đó, Sở ban hành văn bản chỉ đạo số 1132/SGTVT-QLVTPTNL ngày 14/7/2021 tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế văn bản số 1117/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 12/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
        Nội dung văn bản: 1132.pdf