Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT
Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT.
      Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đúng Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT; căn cứ Văn bản số 6492/TCĐBVN và 6526/TCĐBVN ngày 13/9/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị: 
      1. Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quản lý thống nhất triển khai thực hiện: 
      - Việc tổ chức giao thông và công tác kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch trên địa bàn theo đúng các nội dung tại Phần 2 của Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 
      - Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện trên phầm mềm của Tổng cục ĐBVN chỉ áp dụng cho đối tượng xe vận tải hàng hóa(bao gồm: xe tải, xe con ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng), không áp dụng cho xe chở người(xe con, xe khách). Đối với trường hợp xe vận chuyển công nhân, chuyên gia, vận chuyển người về từ vùng 2 dịch thực hiện theo đúng các nội dung tại Phần 4, Phần 5 của Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24/8/2021. 
      2. Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung theo Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT. 
      3. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện theo đúng quy định.