Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong việc đi lại, di chuyển trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 năm 2021, ngăn chặn đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh Covid- 19trong cộng đồng. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, các Bến xe khách và các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
         Theo đó, yêu cầu các đơn vị phổ biến, tuyên truyền và quán triệt đến tất cả các cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Hà Nam và Sở Giao thông vận tải Hà Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin trên đài báo, ti vi, mạng internet về tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Quán triệt công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. - Đăng tải lên trang thông tin (Website) của đơn vị đồng thời phổ biến, tuyên truyền các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao thông 2 vận tải, Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Nam và Sở Giao thông vận tải Hà Nam để cán bộ, công chức, người lao động và người dân được biết và thực hiện. Các đơn vị vận tải (đặc biệt là các đơn vị vận chuyển hành khách tuyến cố định,, hợp đồng), các bến xe tăng cường các biện pháp tuyên truyền và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
        Nội dung văn bản: 611.pdf​​