Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng
Ngày 24/01/2024, Sở GTVT có văn bản triển khai các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng đến tới công chức, viên chức, người lao động để thực hiện.
      

Ngày 29/12/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn có hiệu lực trong năm 2024. Cụ thể:

1. Thông tư số 13/2023/TT-BXD về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024): 13-bxd.pdf

2. Thông tư số 14/2023/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024): 14-2023-TT-BXD_29122023.pdf

 3. Thông tư số 15/2023/TT-BXD về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024): 15-2023-TT-BXD_29122023.pdf


Văn phòng Sở