Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện các Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 và số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bộ GTVT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện các Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 và số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bộ GTVT
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường sắt và  các Ga đường sắttrên địa bàn triển khai thực hiện các Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 và số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bộ GTVT.
      ​​Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện​ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và số 1893/QĐBGTVT ngày 30/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
       Quyết định 1887: 1887.pdf
       Quyết định 1839: 1893.pdf