Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 25/10/2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 25/10/2021
      Sở GTVT vừa có văn bản gưỉ các đơn vị kinh doanh vận tải, các Bến xe khách trên địa bàn và Phòng Kinh tế Hạ tầng (QLĐT) các huyện, thị xã, TP triển  khai  thực hiện kết luận của Phó  Thủ  tướng  Chính  phủ  Lê  Văn Thành tại Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 25/10/2021. 
       Nội dung văn bản: 1960.pdf