Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số đ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tả
Sở GTVT Hà Nam có văn bản triển  khai  thực  hiện Thông  tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày  04/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT  ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải
      Nội dung Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT: 02-2021.pdf