Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải vừa Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải.
        Theo đó, Thông tư gồm 04 Điều, bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ (một số khoản của Điều 3, Điều 11, Điều 14 được sửa đổi, bổ sung; Bãi bỏ Khoản 2 Điều 9). Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020.
        Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn biết, triển khai thực hiện.
        Nội dung văn bản triển khai: 1522.pdf
        Nội dung thông tư  số 20/2020/TT-BGTVT :  TT 20.2020.BGTVT CAMPUCHIA,LÀO.pdf