Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tuyên truyền đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai tuyên truyền đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
       Theo đó, Sở GTVT yêu cầu  toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nếu sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc việc cài đặt và khai thác có hiệu quả ứng dụng Bluezone. Văn phòng Sở: Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng khi cá nhân, đơn vị thuộc Sở đề nghị. Phòng Quản lý vận tải, PT&NL: Tham mưu văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hành khách, nhà ga, bến xe, cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, khuyến nghị đến cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình, hành khách, học viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone./.