Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền khai thác và sử dụng tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập”

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền khai thác và sử dụng tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập”
     Triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các đề án thực hiện nhiệm vụ xây dựng XHHT giai đoạn 2005 – 2010, giai đoạn 2012 - 2020​​ nhằm xây dựng các mô hình học tập; tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức theo đối tượng phục vụ nhu cầu HTSĐ trong mọi tầng lớp nhân dân. Sở GTVT đăng tải tài liệu  “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập” của Bộ Giáo dục và đào tạo.