Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn

Giới thiệu THông tin các phòng, đơn vị trực thuộc  
Các phòng chuyên môn

 

I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1.      VĂN PHÒNG: 

Điện thoại: 02263883429

Email: vanphong.gt@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng:

 a. Vị trí, chức năng:

 Văn phòng là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác cải cách hành chính, hành chính- quản trị.

Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu và thực hiện

- Công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng:

+ Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vân tải để trình Ủy ban nhân dân tỉnh .

+ Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban và các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng Công thương (Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng) thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

+ Dự thảo quyết định thành lập, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

+ Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Giao thông vận tải và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu và thực hiện cải cách hành chính; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; văn thư lưu trữ; quản trị mạng; quản trị hành chính.

- Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm; duy trì hoạt động của cơ quan theo chương trình, kế hoạch; Tổng hợp cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động của Sở phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở  Thực hiện công tác thông tin, báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất với cơ quan cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu công tác quản lý tài chính, tài sản Văn phòng gồm: Lập dự toán, thanh quyết toán chí quản lý hành chính, các khoản chi đặc thù, chi khác (nếu có); Tổ chức thực hiện thu, chi, thanh quyết toán các khoản phí và lệ phí, chi phí quản lý dự án chủ đầu tư được hưởng;

 Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán biên lai ấn chỉ; Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản thuộc Văn phòng Sở; Lập báo cáo quyết toán tài chính các nguồn kinh phí của Văn phòng Sở được giao quản lý và sử dụng.

- Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan.

- Thực hiện công tác quân sự địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

 Chánh văn phòng:

- Họ và tên: Thiệu Ngọc Ánh

- Điện thoại: 02263883429

- Email: thieungocanh@hanam.gov.vn

 Nhiệm vụ: 

- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp nhận, xử lý, triển khai nhiệm vụ của Văn phòng và giao nhiệm vụ cho Phó Chánh Văn phòng, công chức, nhân viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, các công việc của Phó Chánh Văn phòng, công chức, nhân viên; thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến công chức, nhân viên theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.

- Chủ động giải quyết những công việc được giao, những vấn đề vướng mắc, phát sinh; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở trước khi giải quyết. Chủ trì các cuộc họp của Văn phòng hàng tháng và đột xuất.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính, tài sản văn phòng, công tác nội vụ, ngoại vụ.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thành viên thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan.

- Tham gia các Hội đồng: Lương, Thi đua khen thưởng, Kỷ luật, Sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh

- Điện thoại: 0915612446

- Email: nguyenvankhanh.gt@hanam.gov.vn

 Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp nhận, xử lý, triển khai nhiệm vụ của Văn phòng và giao nhiệm vụ cho Phó Chánh Văn phòng, công chức, nhân viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, các công việc của Phó Chánh Văn phòng, công chức, nhân viên; thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến công chức, nhân viên theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.

- Chủ động giải quyết những công việc được giao, những vấn đề vướng mắc, phát sinh; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở trước khi giải quyết. Chủ trì các cuộc họp của Văn phòng hàng tháng và đột xuất.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính, tài sản văn phòng, công tác nội vụ, ngoại vụ.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thành viên thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan.

- Tham gia các Hội đồng: Lương, Thi đua khen thưởng, Kỷ luật, Sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

Điện thoại: 02263854748

Email:  phongkhtc.gt@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính:  

a. Vị trí, chức năng: 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng quản lý nhà nước thuộc Sở Giao thông vận tải, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về c«ng t¸c kế hoạch, thống kê; công tác tài chính, tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và là cơ quan thường trực của Văn phòng Qũy Bảo trì đường bộ tỉnh.

Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu và thực hiện

- Tham mưu xây dựng kế hoạch; đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện công tác kế hoạch của ngành giao thông vận tải thuộc lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản; bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy nội địa…

- Xây dựng kế hoạch tài chính đối với các nguồn kinh phí: Đầu tư xây dựng cơ bản Trung ương, địa phương; Ngân sách nhà nước; Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và các nguồn kinh phí khác được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải.

- Phối hợp, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng

- Tổng hợp, báo cáo nguồn vốn do Sở Giao thông vận tải quản lý.

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút các nguồn vốn.

- Chủ trì triển khai tổng hợp nhiệm vụ công tác thống kê của Sở và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế hoạch - Tài chính.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

* Công tác Tài chính:

 - Tham gia tổ quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành (khi được giao nhiệm vụ).

- Xây dựng, tổng hợp dự toán thu - chi tài chính (đơn vị dự toán cấp 1) ngành Giao thông vận tải: Các nguồn vốn Trung ương, Địa phương, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

- Tham mưu phân bổ và giao dự toán sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc (dự toán cấp 3).

- Trực tiếp theo dõi, thanh toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản; nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải được cấp có thẩm quyền giao quản lý.

- Thẩm định dự toán thu - chi của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Xét duyệt quyết toán tài chính năm của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Kiểm tra, quản lý, theo dõi phần tài chính đối với các hợp đồng do Sở Giao thông vận tải ký với các đơn vị liên quan.

- Tổng hợp quyết toán tài chính ngành giao thông vận tải trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, tham mưu xử lý tài sản, đất đai thuộc quyền quản lý của ngành GTVT.

- Đôn đốc, tổng hợp, lập báo cáo quyết toán các dự án (công trình) hoàn thành do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án (công trình) hoàn thành theo phân cấp. Thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình do Sở Giao thông vận tải được ủy quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

* Các nội dung công việc khác liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng Kế hoạch - Tài chính:

 -Thực hiện chức năng đại hiện cho Sở để quản lý thực hiện các hợp BT, BOT, BTO...khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

- Thường trực Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

- Tổng hợp, theo dõi công tác tiết kiệm, chống lãng phí của Sở.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình giao thông, cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng do Sở làm chủ đầu tư và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Chủ trì công tác xây dựng, tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng;

- Tham gia ý kiến trình Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị trực thuộc theo phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

 Trưởng phòng:

- Họ và tên: Nguyễn Thế Thích
- Điện thoại: 02263854748

- Email:  nguyenthethich@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được giao và chương trình công tác của Sở, tập thể lãnh đạo phòng thảo luận phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong phòng, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ của phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết các công việc chung của Sở, của phòng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức thuộc quyền quản lý thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

+  Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật.

+ Tiếp nhận toàn bộ các văn bản, hồ sơ giải quyết của phòng qua cán bộ được giao nhiệm vụ văn thư, qua hệ thống mạng nội bộ và các công việc được lãnh đạo Sở giao trực tiếp để thực hiện hoặc phân công cho công chức trong phòng thực hiện.

+ Xây dựng dự toán thu chi ngân sách hàng năm trên cơ sở kế hoạch được duyệt để trình duyệt và tổ chức thực hiện

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

Phó phòng:

- Họ và tên: Thiệu Ngọc Hảo
- Điện thoại: 02263854748

- Email:  thieungochao@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp việc cho trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ về công tác kế hoạch, kỹ thuật của ngành GTVT và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác trong các lĩnh vực:

+ Đầu tư XDCB. bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa...

+ Xây dựng kế hoạch tài chính đối với các nguồn vốn nói chung bao gồm: Đầu tư XDCB trung ương, địa phương, ngân sách nhà nước, quỹ bảo trì đường bộ Tỉnh và các nguồn kinh phí khác được Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, UBND Tỉnh giao cho Sở GTVT.

+ Xây dựng cơ chế chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GTVT theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG: 

Điện thoại: 02263841850

Email: phongqlkchtgt.gt@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam  

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông:

a. Vị trí, chức năng:

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở GTVT Hà Nam, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng giao thông đô thị, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Sở tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng thuộc trách nhiệm của Sở được giao quản lý.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và các cơ quan có liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu và thực hiện

- Tham mưu cho Sở tổ chức khai thác, quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh, đường quốc lộ được ủy thác, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác, đường thủy nội địa trung ương được ủy thác thuộc trách nhiệm của Sở được giao quản lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Tham mưu kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý công trình và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đối với mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Sở thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm quản lý của Sở.

- Tham mưu cho Sở: chấp thuận, cấp phép thi công công trình thiết yếu trong hành lang an toàn đường bộ; chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công đấu nối vào hệ thống đường bộ; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ do Sở được giao quản lý.

- Tham mưu cho Sở: chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bố cảng thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc thẩm quyền của Sở; có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương theo quy định.

- Tham mưu cấp phép hoạt động của xe quá tải, quá khổ, xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công ích, dự toán bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thuỷ nội địa; Tham mưu thẩm định, trình phê duyệt thủ tục đầu tư các công trình sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông do Sở làm chủ đầu tư.

- Tham mưu cho Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân loại, phân cấp kỹ thuật, điều chỉnh loại và cấp kỹ thuật, điều chỉnh hệ thống đường bộ, đường thuỷ nội địa; công bố mở, đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa.

- Tham mưu cho Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Sở tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Giao thông vận tải.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Trưởng phòng:

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Vân.

- Điện thoại: 02263841850

- Email: nguyenthanhvan@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo chung các mặt công tác của phòng;

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, gồm:

+ Công tác quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt theo thẩm quyền, Tham mưu việc đóng mở tuyến đường thuỷ nội địa và đóng mở các cảng, bến thuỷ nội địa trên tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, Trung ương theo thẩm quyền của Sở GTVT: Tham mưu trình phân loại, điều chỉnh hệ thống đường bộ, đường thuỷ nội địa; chấp thuận, cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào hệ thống quốc lộ đường tính chấp thuận, cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh; cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa theo quy định của pháp luật; tham mưu tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý;

+ Tham mưu cho Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân loại, phân cấp kỹ thuật, điều chỉnh loại và cấp kỹ thuật, điều chỉnh hệ thống đường bộ;

+ Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Giao thông vận tải;

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

Phó phòng:

Họ và tên: Đỗ Bắc Hà

Điện thoại:0913626279

Email: dobacha@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Trưởng phòng, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trưởng phòng và pháp luật về công việc do mình trực tiếp thực hiện và chỉ đạo thực hiện.

2.1. Các nội dung do đ/c Đỗ Bắc Hà trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thực hiện:

- Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thuỷ nội địa;

- Công tác quản lý sau cấp phép thi công, đấu nối đường nhánh vào hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh;

- Công tác an toàn giao thông, gồm:

+ Tham mưu thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa... xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh; Phối hợp tham gia xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu.

+ Kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về thực hiện các giải pháp an toàn giao thông trong công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Tham mưu và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

+ Tổ chức thẩm định An toàn giao thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

+ Trình UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Cập nhật, quản lý, theo dõi số liệu hệ thống hạ tầng giao thông trên toàn địa bàn;

- Công tác hành chính trong đơn vị;

- Công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm tham mưu của phòng;

2.2. Các nội dung do đồng chí Đỗ Bắc Hà trực tiếp thực hiện:

- Tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm của Sở;

- Phụ trách, theo dõi công tác phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng GTNT, an toàn giao thông; thực hiện Quyết định 484/QĐ-UBND ngày 13/9/2015 của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch lập lại trật tự ATGT đường bộ, đường sắt tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020)  trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tham mưu thực hiện, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 484/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch lập lại trật tự ATGT đường bộ, đường sắt tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020;

- Tham mưu thực hiện các nội dung trong công tác xây dựng nông thôn mới liên quan đến trách nhiệm của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công hoặc do lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo thực hiện.​


4. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:    

 Điện thoại: 02263852876

Email: phongqlclctgt.gt@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông:

 a. Vị trí, chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kỹ thuật và chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải, các Cục chuyên ngành và các cơ quan có liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

* Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải;

- Hướng dẫn, kiểm tra chất lượng và công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đối với các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Tham gia ý kiến, thẩm định theo chức năng của Sở chuyên ngành đối với công tác quy hoạch, chương trình, đề án, đề xuất đầu tư dự án, dự án đầu tư, thiết kế và dự toán các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định công trình xây dựng, kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh, quản lý chất lượng, kỹ thuật công trình;

- Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành Giao thông vận tải. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng sáng kiến, cải tiến khoa học công nghệ của Sở.

- Thực hiện quản lý giá xây dựng, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng công trình giao thông;

- Tham gia Tổ tư vấn quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành của UBND tỉnh theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.            

Trưởng phòng: 

- Họ và tên: Nguyễn Thành Đồng

- Điện thoại: 02263852876

- Email: nguyenthanhdong@hanam.gov.vn

 - Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của phòng để tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở về mọi mặt hoạt động của phòng. Trực tiếp chỉ đạo phụ trách công tác: thẩm tra, thẩm định dự án hồ sơ của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Báo cáo tình hình thực hiện các dự án hàng tuần, tháng, quý, năm, Báo cáo giám sát đầu tư theo quý, tháng, năm. 

Trưởng phòng: 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh

- Điện thoại: 02263852876

- Email: nguyenvankhanh.gt@hanam.gov.vn


  ​5. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN NGƯỜI LÁI:

Điện thoại: 0226.851.301

Email: phongqlvtptnl.gt@hanam.gov.vn 

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện người lái:

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái là phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nam, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị.

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ GTVT, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, của các Cục chuyên ngành và các cơ quan có liên quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Về vận tải:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn.

- Quyết định theo thẩm quyền việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộ và đường thủy nội địa theo quy định.

b) Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải:

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

  Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Bạch Dương

- Điện thoại: 0226.3851.301

- Email: nguyenbachduong@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị. Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở về mọi mặt hoạt động của Phòng. 

Phó phòng

- Họ và tên: Trần Huy Bình

- Điện thoại: 0916534842

- Email: tranhuybinh@hanam.gov.vn

6. THANH TRA SỞ:.

Điện thoại: 02263841303

Email: thanhtra.gt@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam 

Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra sở Giao thông vận tải Hà Nam

a. Vị trí, chức năng:

a. Thanh tra sở Giao thông vận tải Hà Nam là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

b. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải.

c. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm:

- Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ ( bao gồm cả đường bộ trong đô thị ), đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị ( nếu có ) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý;

- Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa ( trừ tàu biển ), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị;

- Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

- Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp; 

- Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp;

- Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải;

 - Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý.

d. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

đ. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập.

e. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

g. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do lãnh đạo Sở giao.

Chánh thanh tra 

- Họ và tên: Dương Văn Hội
- Điện thoại: 02263.680.846

- Email:duongvanhoi@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung mọi mặt hoạt động công tác của Thanh tra sở.

+ Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, đào tạo xây dựng lực lượng, kế hoạch, tài chính, tiền lương.

Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

+ Phụ trách Văn phòng và tài chính kế toán Thanh tra sở.

Phó Chánh Thanh tra hành chính:

 - Họ và tên: Đỗ Trọng Tài

 - Điện thoại: 02263854.746

- Email: dotrongtai@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu giúp việc cho Chánh Thanh tra chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực thanh tra hành chính, gồm các công việc: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở GTVT; thường trực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao và Chánh Thanh tra phân công, uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

Thông báo này thực hiện từ ngày ký ban hành, thay thế Thông báo số 210/TB-TTr ngày 24/10/2012 của Thanh tra sở về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Phó Chánh Thanh tra chuyên ngành:

- Họ và tên: Lại Xuân Đoàn
- Điện thoại: 02263843.321

- Email: laixuandoan@hanam.gov.vn

 - Nhiệm vụ:

+ Tham mưu giúp việc cho Chánh Thanh tra chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực thanh tra chuyên ngành: Trực tiếp phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải, xe quá khổ, quá tải trọng; điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện; công tác kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông theo phân cấp; phối hợp với lực lượng Công an và lực lượng liên quan khác trong công tác bảo đảm trật tự ATGT

+ Kiêm Trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; trực tiếp phụ trách, quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và 3 đội TTGT chuyên ngành.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao và Chánh Thanh tra phân công, uỷ quyền theo quy định của pháp luật. 

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (gồm 4 đơn vị): 

  1. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GTVT

Địa chỉ: Liêm Tiết - Thanh Liêm - Hà Nam

Điện thoại: 0226.3856028           Fax: 02263856028

 Vị trí, chức năng:

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Trung tâm đăng kiểm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, có chức năng tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện: Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa, xe máy chuyên dùng thi công công trình giao thông và xe máy tự chế (dưới đây gọi tắt là phương tiện cơ giới) theo quy định phân cấp của Bộ Giao thông Vận tải.

Trung tâm Đăng kiểm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển, kế hoạch đăng kiểm các phương tiện vận tải cơ giới dài hạn, trung hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ngành giao thông vận tải.

2. Tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới.

3. Tổ chức công tác tư vấn về kỹ thuật phương tiện cơ giới (thiết kế hoán cải phương tiện cơ giới) và nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác đăng kiểm.

4. Tham gia thành viên hội đồng kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các xe cơ giới cải tạo được phân cấp; giám định tình trạng kỹ thuật phương tiện vận tải cơ giới theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế và của các chủ phương tiện cơ giới.

5. Kiểm tra, nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo thùng hàng, lắp ráp khung mui trên ô tô tải theo thiết kế do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành.

6. Quản lý tài chính, tài sản và công tác thu phí, lệ phí đăng kiểm theo quy định của cơ quan Nhà nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước đã trang bị nhằm duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đăng kiểm.

7. Quản lý cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

8. Thực hiện chế độ thông tin định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác của Trung tâm theo quy định.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giao

 Giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Cam 

- Điện thoại: 02263847.498     

- Email: nguyenvancam@hanam.gov.vn

Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh 

- Điện thoại: 0982377108     

- Email: nguyenvankhanh@hanam.gov.vn


    2. TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Địa chỉ: Km 2 - Đ. Đinh Tiên Hoàng - TP. Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại: 0226.3843515

Email: luuthanhhai@hanam.gov.vn

 Vị trí, chức năng:

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm sát hạch) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng tổ chức việc đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác của Nhà nước.

Trung tâm sát hạch có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

* Nhiệm vụ:

- Tổ chức việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tuyển sinh theo hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo đảm bảo các điều kiện đối với người học theo quy định.

- Tổ chức đào tạo theo lưu lượng, thời hạn, địa điểm, hạng giấy phép lái xe ghi trong giấy phép đào tạo lái xe.

- Duy trì, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Đăng ký kỳ sát hạch theo quy định.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan;

- Phối hợp và tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch thuận tiện, đúng kế hoạch. Bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra.

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan của các khóa đào tạo, các kỳ sát hạch theo quy định;

- Thực hiện nối mạng thông tin quản lý với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải;

- Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Xây dựng các quy chế: Quy chế làm việc của Trung tâm, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định;

- Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, phản ánh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi của đơn vị trong sổ sách kế toán theo quy định của Luật kế toán và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan cấp trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

* Quyền hạn:

- Được phép ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo lái xe, cá nhân có nhu cầu thuê cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, thiết bị chấm điểm để ôn tập kỹ năng thực hành lái xe để đào tạo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng giá dịch vụ cho thuê trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, cho chủ trương thực hiện;

- Sử dụng nguồn thu từ các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật để đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm;

- Hợp đồng thuê, khoán công việc theo quy định của pháp luật đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 Giám đốc:

- Họ và tên: Lưu Thanh Hải

- Điện thoại: 02263843.515

- Email: luuthanhhai@hanam.gov.vn 

Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Vũ Hồng Nhung

- Điện thoại: 0936225988

- Email: vuhongnhung@hanam.gov.vn


 3. TRẠM KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG:

Địa chỉ: Km 2 - Đ. Đinh Tiên Hoàng - TP. Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại: 0226.3843515

Email: laixuandoan@hanam.gov.vn

 Vị trí, chức năng:

Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Trạm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động    trực  thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn cầu, đường bộ; kiểm tra đối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép (kể cả xe chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) tham gia giao thông trên đường bộ và xe bánh xích lưu hành trên đường bộ để phục vụ công tác xử lý vi phạm.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trạm kiểm soát tải trọng xe thực hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn cầu, đường bộ; cập nhật, tổng hợp, lưu trữ các số liệu liên quan đến tải trọng để báo cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định hoặc khi được yêu cầu.

- Thực hiện xác định tải trọng xe phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quá tải trọng cho phép đối với phương tiện tham gia giao thông và xe bánh xích lưu hành trên đường bộ tỉnh Hà Nam.

- Quản lý, bảo trì, vận hành, thiết bị tại Trạm.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao; căn cứ tình hình thực tế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải sẽ điều chỉnh nhiệm vụ của Trạm cho phù hợp.

c. Hoạt động của Trạm:

- Trạm hoạt động theo Kế hoạch kiểm tra, xử lý phương tiện quá tải trọng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lực lượng vận hành tại Trạm tham gia phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ Quy chế hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

4. BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Địa chỉ: Km 2 - Đ. Đinh Tiên Hoàng - TP. Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại:

Email: phamtuanthanh@hanam.gov.vn

 Vị trí, chức năng:

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Ban) là đơn vị sự nghiệp đặc thù trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nam; hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và công tác của Sở Giao thông vận tải; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị có liên quan.

Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, định kỳ, và đột xuất công trình kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý dự án công trình kết cấu hạ tầng giao thông bằng các nguồn vốn khác được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho Sở làm chủ đầu tư hoặc đại diện cho chủ đầu tư (nếu được giao); quản lý nguồn vốn bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở và tự chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban, dự toán chi phí quản lý trình Sở phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Phối hợp với các phòng chức năng của Sở và các đơn vị có liên quan xây dựng, trình kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông do Sở quản lý theo quy định của pháp luật;

Hoàn tất các thủ tục đầu tư, nghiệm thu thanh toán phục vụ cho công tác giải ngân kinh phí sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông nguồn vốn trung ương và địa phương, các dự án được Bộ GTVT giao Sở làm chủ đầu tư.

Về công tác bảo trì đường bộ nguồn vốn trung ương, địa phương:

- Thực hiện công tác tuần kiểm đường bộ theo các quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải đối với các tuyến đường do Sở quản lý;

- Thực hiện các quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Sở;

- Triển khai việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án sửa chữa công trình đường bộ theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, thương thảo, đàm phán để chủ đầu tư ký kết hợp đồng;

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí sửa chữa, xây lắp, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thuộc công trình giao thông;

- Thực hiện giám sát thi công, hạng mục sửa chữa thuộc công trình đường bộ khi đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Thực hiện một số nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án công trình kết cấu hạ tầng giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư (nếu được giao):

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ, một số nhiệm vụ công tác quản lý dự án khi được chủ đầu tư giao và theo quy định hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền;

- Tham mưu cho Sở thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư theo các quy định hiện hành. Trực tiếp thay mặt chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác theo quy định của của pháp luật;

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ đầu tư giao.

 ​Giám đốc:

- Họ và tên: Phạm Tuấn Thành

- Điện thoại: 0912538993

- Email:phamtuanthanh@hanam.gov.vn 

Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Đỗ Huy Tuấn

- Điện thoại: 0976656555

- Email: dohuytuan@hanam.gov.vnTin liên quan