Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giao thông - vận tải Hà Nam 70 năm xây dựng và phát triển  
21/08/2015
Ngày 09/4/2015, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Hà Nam đến năm 2015
21/08/2015
Ngành GTVT Hà Nam được thành lập kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính(28/8/1945); trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đất nước, GTVT Hà Nam cùng với GTVT cả nước luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
21/08/2015
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động sở GTVT Hà Nam đã tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tỉnh, ngành giao
12
Previous Page 1-15 Next Page