Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
07/04/2023
Sở GTVT Hà Nam tổng hợp, giải trình các ý kiến tham gia của các đơn vị dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định số: 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016, 34/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Hà Nam "Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam" trình Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
28/02/2023
Sở GTVT Hà Nam Dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định số: 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016, 34/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Hà Nam "Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam". Đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia góp ý dự thảo trước ngày 03/3/2023.