Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ng...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến  
Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh
       Nội dung văn bản xin ý kiến: 507.pdf
       Nội dung dự thảo quyết định: Dự thảo quyết định.doc
​       Nội dung quyết định được phê duyệt: 09-2021-QĐ-UBND.pdf