Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến  
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh
          Sở Giao thông vận tải Hà Nam vừa có văn bản xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh. Theo đó, Để thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL; sở GTVT Hà Nam trân trọng đề nghị các Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến dự thảo bằng văn bản gửi về sở Giao thông vận tải Hà Nam (qua phòng Pháp chế - An toàn, Email: nguyenquangtuyen.gt@hanam.gov.vn) trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện gửi sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh ban hành.
           Nội dung văn bản và dự thảo xin ý kiến: 763.signed.pdf
          Văn bản QPPL đã được phê duyệt: 15-2019-QĐ-UBND.pdf
Phòng Pháp chế
Tin liên quan