Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở GTVT Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở GTVT Hà Nam
     Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
     Họ và tên: Đặng Trọng Thắng
     Chức vụ: Giám đốc Sở
     Điện thoại: 0913044508
     Email: dangtrongthang@hanam.gov.vn
     Địa chỉ: Số 80, Đường Đinh Tiên Hoàng Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
     Người được uỷ quyền phát ngôn và cung cấp cấp thông tin cho báo chí:
     Họ và tên: Kiều Hồng Quảng
     Chức vụ: Phó giám đốc Sở
     Điện thoại: 0986676456
     Email: kieuhongquang@hanam.gov.vn
     Địa chỉ: Số 80, Đường Đinh Tiên Hoàng Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam​