Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính SGTVT  
07/02/2024
Ngày 07/02/2024, UBND tỉnh Hà Nam ban hành quyết định số 210/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực thuế và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
07/02/2024
Ngày 07/02/2024, UBND tỉnh Hà Nam ban hành quyết định số 211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm và lĩnh vực đường thủy nội địa thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnhHà Nam.
08/12/2023
Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó có 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nam chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến.
23/02/2023
UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam gồm 03 TTHC
30/09/2020
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT Hà Nam.
123
Previous Page 1-15 Next Page