Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính SGTVT  
27/02/2023
UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam gồm 03 TTHC
30/09/2020
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT Hà Nam.
18/07/2018
Để có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở GTVT; phát huy những kết quả đạt được, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế; tiếp tục rà soát, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa về thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.
12
Previous Page 1-15 Next Page