Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
19/08/2023
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng về đổi mới, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng và phòng, chống tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Hà Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.
02/02/2023
Nhằm cụ thể hoá các nội dung trong Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Chính phủ, của tỉnh, Sở GTVT Hà Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2025.
05/01/2023
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2023 của Sở, nhằm cụ thể hóa nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, Sở ban hành kế hoạch hành chính năm 2023 với 6 nhiệm vụ cụ thể.
05/01/2023
Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2023 với các mục tiêu cơ bản: Hoàn thành kế hoạch vốn 2023, giải ngân, thanh quyết toán đúng quy định; Tiếp tục duy trì, đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt trong mọi tình huống; Phấn đấu giảm trên cả 3 tiêu chí trên 5% (số vụ, số người chết và số người bị thương); Hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2023 theo kế hoạch được giao.
05/01/2023
Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ; Sở GTVT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.
05/01/2023
Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; sở Giao thông vận tải Hà Nam phát động Phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”.
22/11/2022
Nhằm tiếp tục phát huy kết quả cũng như khắc phục tồn tại hạn chế thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số năm 2023; Sở GTVT xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.
04/01/2022
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được giao tại các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu cải cách; tăng cường kiểm soát chất lượng các quy định thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Hà Nam xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở.
04/01/2022
Nhằm chủ động cập nhật, rà soát, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo các Quyết định công bố của của Bộ, ngành Trung ương; thực hiện kiểm soát chặt chẽ từ khâu dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC và công bố TTHC, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương, Sở GTVT Hà Nam xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở để triển khai thực hiện.
04/01/2022
Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch và Chương trình công tác của Uỷ ban nhândân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022; Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2022 với 48 nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
17/11/2021
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ công chức, viên chức của sở có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phụcvụ nhân dân; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của ngành sở. Sở GTVT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 -2025 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
24/10/2021
Nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới; Sở GTVT ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
04/10/2021
Nhằm phát huy sức mạnh của cảhệthống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân, sở GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
23/07/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành kế hoạch huy động phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345
Previous Page 1-15 Next Page
14/07/2011
Hà Nam là tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội hơn 50km về phía Nam, có mạng lưới giao thông tương đối đa dạng bao gồm đường bộ, đường sông và đường sắt. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển GTVT phục vụ tích cực cho quá trình phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
14/07/2011
Hà Nam là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội; các tuyến Quốc lộ đi qua địa phận tỉnh là các trục giao thông chính quan trọng kết nối Hà Nam với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh xung quanh. Việc đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CT ngày 29/6/2007 của Chính phủ trên các tuyến giao thông là một nhiệm vụ rất quan trọng vì vậy việc Quy hoạch các đường ngang, đấu nối các cửa hàng xăng dầu với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ nhằm đảm bảo ATGT, giảm thiểu TNGT góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.