Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác năm 2024 của Sở GTVT

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chương trình công tác năm 2024 của Sở GTVT
Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch và Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; ngày 23/01/2024, Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2024.
       Theo đó, chương trình đăt ra các mục tiêu cơ bản như: Đầu tư phát triển: Hoàn thành kế hoạch vốn 2024, giải ngân, thanh quyết toán đúng quy định. Quản lý bảo trì, sửa chữa hạ tầng giao thông: Tiếp tục duy trì, đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt trong mọi tình huống. Quản lý vận tải - PTNL: Vận tải hàng hoá: Khối lượng vận chuyển: 43,600 triệu tấn, khối lượng luân chuyển 1.700 triệu tấn.km; Vận tải hành khách: Khối lượng vận chuyển: 10,300 triệu lượt người, khối lượng luân chuyển 950,000 triệu lượt người.km (Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 11/12/2023). Trật tự an toàn giao thông: Phấn đấu giảm trên cả 3 tiêu chí trên 5% (số vụ, số người chết và số người bị thương). Hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2024 theo kế hoạch được giao: thu ngân sách: 5.394 triệu đồng; chi ngân sách nhà nước: 37.581 triệu đồng.
     Chương trình đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực công tác với 47 nội dung công việc, trong đó phân công rõ lãnh đạo chỉ đạo, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp.
     Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương trách nhiệm, Sở GTVT sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.
     Nội dung chương trình:  QĐ16.pdf