Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Chương trình công tác năm 2022 Sở GTVT

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Ban hành Chương trình công tác năm 2022 Sở GTVT
Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch và Chương trình công tác của Uỷ ban nhândân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022; Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2022 với 48 nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
       Theo đó, để hoàn thành 48 nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện năm 2022, Sở đề ra các mục tiêu cơ bản như: về đầu tư phát triển: Hoàn thành kế hoạch vốn 2022, giải ngân, thanh quyết toán đúng quy định; về quản lý bảo trì, sửa chữa hạ tầng giao thông: Tiếp tục duy trì, đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt trong mọi tình huống; về quản lý vận tải - PTNL: Vận tải hàng hoá: Khối lượng vận chuyển: 38,338 triệu tấn, khối lượng luân chuyển 1.353,495 triệu tấn.km; Vận tải hành khách: Khối lượng vận chuyển: 8,980 triệu lượt người, khối lượng luân chuyển 838,665 triệu lượt người.km. Về trật tự an toàn giao thông: Phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí trên 5% (số vụ, số người chết và số người bị thương); về hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2022 theo kế hoạch được giao: thu ngân sách: 5.694 triệu đồng; chi ngân sách nhà nước: 17.531 triệu đồng. Đồng thời Sở  chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từ khâu chỉ đạo điều hành, tham mưu văn bản đến thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục tham mưu công tác quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong quy hoạch chung của tỉnh Hà Nam. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để huy động vốn đầu tư phát triển; tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ thi công các dự án đang triển khai, gắn với việc siết chặt quản lý chất lượng, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; triển khai các công trình, dự án mới trên địa bàn theo quyết định đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đặc biệt là công tác quản lý hoạt động của hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn. Kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh về công tác vận tải gắn với phòng chống dịch Covid-19 đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chặt chẽ chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới. Thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe. Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên 5% trên cả 3 tiêu chí​, quyết liệt các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện​. ​Kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, các vi phạm liên quan đến hành lang ATGT đường bộ.
      Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của lãnh đạo Sở và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, Sở giao thông vận tải hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.​​​
​       Danh sách nhiệm vụ năm 2022: qd02. Chương trình công tác năm 2022.pdf