Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở GTVT Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở GTVT Hà Nam
Nhằm chủ động cập nhật, rà soát, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo các Quyết định công bố của của Bộ, ngành Trung ương; thực hiện kiểm soát chặt chẽ từ khâu dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC và công bố TTHC, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương, Sở GTVT Hà Nam xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở để triển khai thực hiện.
       Theo đó, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, có trọng tâm, đúng quy trình, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC hiện hành, đặc biệt là các TTHC liên quan nhiều đến cá nhân, tổ chức; bảo đảm một TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
     Mục đích công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của sở năm 2022, đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa TTHC, kịp thời phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không thật sự cần thiết, không phù hợp gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định. Đồng thời, thông qua công tác rà soát, đánh giá quy định, TTHC nhằm tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
     Nội dung kế hoạch: 03-KH RA SOAT TTHC.pdf